Verblijfs- en werkvergunningen

1. Wonen in Nederland

Nederland heeft een restrictief immigratiebeleid. Verblijfsvergunningen worden wel verleend als u in Nederland wilt wonen en werken, uw partner wilt binnenhalen, als werknemer of als zelfstandige wilt werken of als u als kennismigrant wilt werken. Er moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan, zoals het hebben van een geldig paspoort, het hebben van voldoende middelen van bestaan en natuurlijk moet u voldoen aan de eisen die gelden voor de reden van uw verblijf.

Ons kantoor heeft ruime ervaring met het verkrijgen van de juiste verblijfsvergunning voor u en/of uw partner. We kunnen alle nodige stappen ondernemen terwijl u nog in uw eigen land bent. Ook kunnen wij beoordelen of u voldoet aan de Nederlandse regels voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning. Indien nodig kunnen we contact opnemen met lokale Nederlandse ambassades, zorgen voor toepasselijke registraties, bijvoorbeeld voor inburgering (“inburgering”) en andere formaliteiten regelen.

Eenmaal in Nederland kan ons kantoor al uw inschrijvingen verzorgen bij bijvoorbeeld de Nederlandse immigratiedienst en de gemeente waar u verblijft. Wij kunnen een fiscaal /sociaal nummer aanvragen en helpen bij het openen van een Nederlandse bankrekening. Te zijner tijd kunnen wij u helpen bij het verlengen van uw vergunning, het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning of zelfs het Nederlanderschap.

2. Werkvergunningen voor buitenlandse werknemers

Werkvergunningen zijn normaal gesproken vereist voor het inhuren van personen van buiten de EU voor werk of voor tijdelijke aanstelling in Nederland. Voor sommige tijdelijke tewerkstellingen of voor zogenaamde “kennismigranten” (zie hieronder) zijn geen werkvergunningen vereist. Een belangrijke voorwaarde voor het verkrijgen van een dergelijke vergunning is dat kandidaten niet beschikbaar zijn binnen de EU.

Ons kantoor heeft ruime ervaring in het verkrijgen van werkvergunningen voor professionals (consultants, accountants etc.), andere arbeidsmigranten en hun naasten. Wij kunnen de gehele procedure met de Nederlandse immigratiediensten verzorgen (inclusief de aanvragen) of u waar nodig alleen bijstaan in het proces. Eenmaal in Nederland kunnen wij alle inschrijvingen verzorgen bij bijvoorbeeld de Nederlandse immigratiedienst en de gemeente waar de werknemer verblijft. Verder kunnen wij een fiscaal /sociaal servicenummer aanvragen en helpen bij het openen van een Nederlandse bankrekening.

3. Kennismigranten

Voor hoogopgeleide internationale werknemers (“kennismigranten”) kunnen Nederlandse werkvergunningen worden verkregen zonder dat hoeft te worden aangetoond dat er geen personeel binnen de EU beschikbaar is. Om als kennismigrant in aanmerking te komen, moet het brutoloon voor werknemers (in 2023) van 30 jaar of ouder minimaal € 5.008 per maand bedragen en als de werknemer jonger is dan 30 jaar minimaal € 3.672. Voor Nederlandse universitair afgestudeerden (maar ook voor hoogopgeleide migranten, zie hieronder) moet het jaarsalaris minimaal € 27.336 bedragen (in 2013).

Voor het binnenhalen van kennismigranten moet de werkgever bij de Nederlandse immigratiedienst staan ingeschreven als referent, Kamer van Koophandel en de Belastingdienst. Ons kantoor kan al deze registraties voor het uitzendbedrijf verzorgen. Ook de aanvragen bij de immigratiedienst voor de medewerker kunnen wij verzorgen. Eenmaal in Nederland kunnen wij de inschrijvingen bij de gemeente en de Nederlandse immigratiedienst verzorgen en ook helpen bij het openen van een bankrekening en het verkrijgen van een zorgverzekering. Te zijner tijd kunnen wij u helpen bij het verlengen van de verblijfsvergunning.

4. Hoogopgeleide migranten

Als u hoogopgeleid bent, kunt u in aanmerking komen voor een tijdelijke Nederlandse verblijfsvergunning voor een jaar. Zo krijg je de kans om als kennismigrant (zie hierboven) aan de slag te gaan of een innovatief bedrijf te starten in Nederland. Je wordt voor dit doel als hoogopgeleid beschouwd als je in de afgelopen drie jaar ten minste een masterdiploma hebt behaald aan een Nederlandse universiteit of aan een top 200-universiteit volgens het Times Higher Education Supplement en de Jiao Tong Shanghai University.

Andere voorwaarden zijn dat je over voldoende middelen beschikt en dat je minimaal 35 van de 40 punten scoort in een specifieke test, waarvoor de punten als volgt worden toegekend:

 • Master: 25 punten
 • PhD: 30 punten
 • Leeftijd 21-40: 5 punten
 • Een extra 5 punten als u Nederlands of Engels spreekt of eerder in Nederland hebt verbleven voor werk of studie of uw kwalificatie hebt behaald in een land dat partij is bij de Bologna-verklaring.

Zodra de tijdelijke vergunning is verleend, kan de aanvrager als kennismigrant een baan zoeken in Nederland. Hiervoor gelden de eerder genoemde criteria voor kennismigranten. Als aan de voorwaarden is voldaan, wordt de tijdelijke verblijfsvergunning omgezet in een vergunning voor kennismigranten.

Als de hoogopgeleide migrant er in slaagt om binnen dit oriëntatiejaar een innovatief bedrijf in Nederland op te zetten, kan hij bovendien vragen om zijn tijdelijke verblijfsvergunning te laten wijzigen in een verblijfsvergunning om als zelfstandige te werken. Er moet aan de vereisten worden voldaan (zie hieronder).

5. Verblijfsvergunningen voor zelfstandigen/ondernemers

Buitenlanders (niet EU/EER/USA/Japan) kunnen een Nederlandse verblijfsvergunning krijgen als zij een bedrijf of een filiaal van een buitenlands bedrijf starten (zie hieronder) of investeren in een bestaand bedrijf in Nederland. Hiervoor is geen werkvergunning vereist, maar de aanvrager moet zelfvoorzienend zijn. Bovendien moeten ten minste 90 van de 300 punten worden verdiend met een specifieke test, terwijl ten minste 30 van de 100 punten moeten worden verdiend in elk van de volgende categorieën:

 • Persoonlijke ervaring: opleidingsniveau, ervaring en succes als ondernemer, eerder inkomen, ervaring met werken met/in Nederland;
 • Businessplan: marktanalyse, organisatie, financiering;
 • Toegevoegde waarde voor Nederland: innovatie, creatie van werkgelegenheid, investeringsvolume.

Ondanks een eventuele negatieve uitkomst van deze test, kan de verblijfsvergunning toch worden verstrekt in het geval dat de ondernemer een aanzienlijk aantal nieuwe banen binnenhaalt. Afgestudeerden met minimaal een masterdiploma kunnen in Nederland een innovatief bedrijf starten door minimaal 45 punten te scoren in de eerste en tweede categorie. Voor kunstprofessionals is er de eis dat ze culturele voordelen met zich meebrengen. Als het maandinkomen van de ondernemer minimaal € 1.559 bedraagt, kunnen gezinsleden bovendien een verblijfsvergunning krijgen.

VS en Japan

Amerikaanse en Japanse ondernemers/investeerders komen in aanmerking voor een verblijfsvergunning zonder te hoeven voldoen aan een puntensysteem op grond van verdragen gesloten met de VS en Japan. Er zijn wel voorwaarden, waaronder een minimaal investeringsbedrag van € 4.500,- en inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Met uitzondering van het beoefenen van rechten of geneeskunde, komt elke vorm van bedrijf / zelfstandige in aanmerking.

6. Startende onderneming

Dit is een nieuwe regeling sinds 2015 voor het starten van een innovatief bedrijf in Nederland, waarbij een tijdelijke verblijfsvergunning voor een jaar wordt verstrekt. De start-up moet worden begeleid door een ervaren facilitator in Nederland, dus volledig worden ondersteund om zich te ontwikkelen tot volwassen ondernemingen.

Binnen de top-5 van meest concurrerende economieën ter wereld heeft Nederland veel te bieden aan buitenlandse ondernemers en investeerders. Bijvoorbeeld een goed vestigingsklimaat met goede leefomstandigheden. Wat dat betreft is de Nederlandse digitale infrastructuur een van de snelste en betrouwbaarste ter wereld. Nederland neemt ook een toppositie in op het gebied van (internationaal) onderwijs, gezondheidszorg en recreatie.

Algemene voorwaarden zijn dat de startende ondernemer in het bezit is van een geldig paspoort, geen gevaar vormt voor de openbare orde of nationale veiligheid en verplicht is een zorgverzekering af te sluiten. Daarnaast moet het in Nederland een tuberculosetest (tbc) ondergaan. Hij moet deze test binnen 3 maanden na de afgifte van de verblijfsvergunning hebben ondergaan. Indien nodig moet hij een behandeling voor tbc ondergaan. Sommige nationaliteiten hoeven geen tbc-test te ondergaan.

Specifieke voorwaarden:

A.Samenwerken met een betrouwbare deskundige facilitator

Een van de vereisten voor de verblijfsvergunning is het samenwerken met een facilitator, waarbij de startende ondernemer een pakket op maat krijgt, afhankelijk van de begeleiding die de startende ondernemer nodig heeft. De facilitator kan bijvoorbeeld helpen met operationeel management, marketing, onderzoek en het zoeken naar investeerders voor het opzetten van het innovatieve bedrijf.

 • Hij moet ervaring hebben met het begeleiden van start-ups;
 • Hij moet financieel gezond zijn;
 • Hij mag in geen geval onder curatele staan of failliet zijn en mag geen negatief eigen vermogen hebben;
 • Hij kan geen meerderheidsbelang hebben in de nieuwe zaak;
 • Hij mag geen familie zijn van de startende ondernemer (tot drie keer verwijderd; kind, ouder, grootouder, oom/tante).

Wij kunnen u helpen bij het vinden van een facilitator die bij u past.

B.Het product of de dienst is innovatief

Het product of de dienst is innovatief als aan ten minste één van de 3 voorwaarden is voldaan:

 1. Het product of de dienst is nieuw in Nederland
 2. Het gaat om een nieuwe technologie voor productie, distributie of marketing
 3. Er is een nieuwe innovatieve organisatie- en procesaanpak

Het product of de dienst is innovatief als het gaat om ten minste één van de onderstaande aspecten. Bijvoorbeeld.:

 • Het product of de dienst is nieuw voor Nederland
 • Het vertegenwoordigt nieuwe technologie
 • Oorspronkelijke organisatiestructuur/proces
 • Activiteiten gestimuleerd in het topsectorenbeleid
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • Originele aanpak voor energiebesparing
 • Slimme en creatieve aanpassingen of combinaties voor cross-sectorale toepassingen
 • Nieuwe product/markt combinaties
 • Creatieve of innovatieve marktbenadering
 • Sociale innovatie

C.De startende ondernemer heeft een plan om het idee door te schuiven naar een bedrijf

Als startende ondernemer moeten bepaalde activiteiten worden ondernomen om van een idee naar een bedrijf te komen. Het kabinet wil weten welke activiteiten dat zijn. De startende ondernemer geeft hiervan een beschrijving in een stappenplan, dat informatie bevat met betrekking tot:

 • De organisatie. De startende ondernemer moet een actieve rol hebben. Dit betekent dat hij niet alleen aandeelhouder of financier is. Het stappenplan bevat in ieder geval:
  • de structuur van de organisatie
  • de rollen en taken
  • de rechtsvorm
  • het personeel
  • het doel van de onderneming.
 • Een beschrijving van het idee voor het product of de dienst en waarom het innovatief is (zie 2.)
 • De activiteiten in het eerste jaar. Een beschrijving van de planning en activiteiten voor het bedrijf. De stappen die doorlopen moeten worden bij het opzetten van het bedrijf.

D.De startende ondernemers en de facilitator worden ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

De startende ondernemer moet ingeschreven zijn in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Uit dit lemma moet blijken dat de startende ondernemer inspraak heeft in de start-up. Dit is belangrijk om beslissingen te kunnen nemen over de toekomstige onderneming. De facilitator moet ook een KvK-nummer hebben. Het is niet nodig om een uittreksel uit het register te verstrekken, het KvK-nummer is voldoende. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland controleert de inschrijving in het Handelsregister.

E.Er is voldoende geld (middelen) om in Nederland te wonen en te wonen
De startende ondernemer moet voldoende geld (inkomen) hebben om in Nederland te kunnen wonen, wonen en ondernemen. Startende ondernemers mogen geen beroep doen op publieke middelen, zoals bijstandsuitkeringen. De startende ondernemer kan op verschillende manieren aantonen over voldoende middelen te beschikken.

 • De ondernemer kan door middel van een bankafschrift aantonen dat hij voldoende geld op zijn rekening heeft staan. Het beschikbare bedrag moet het standaardbedrag zijn voor alleenstaanden op grond van de Wet minimumloon.
 • Een andere (rechts)persoon, zoals de facilitator, kan de woning ook financieren door geld (middelen) te verstrekken aan de startende ondernemer. Het bedrag moet beschikbaar zijn voor de gehele verblijfsperiode van de startende ondernemer (maximaal 1 jaar).
 1. Verblijfsvergunningen voor rijke immigranten

Vermogende buitenlandse particulieren kunnen een Nederlandse rijke allochtone verblijfsvergunning krijgen om in Nederland met pensioen te gaan. Hiervoor is een investering van minimaal € 1.250.000 in de Nederlandse economie vereist, terwijl beleggen in een door de Minister van Economische Zaken erkend of aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Beleggingsfondsen volstaat. Deze ‘miljonairsvergunning’ is bedoeld om de Nederlandse economie te stimuleren met vermogen van succesvolle buitenlanders. De vergunning wordt afgegeven voor vijf jaar.

Rijke immigranten die voldoen aan de financiële vermogenstoets hebben geen specifiek verblijfsdoel nodig (bv. werk, werk, studie, enz.). Er is ook geen Nederlandse taalvereiste of de noodzaak om een inburgeringstest af te leggen in het thuisland. Verder is werken in loondienst of als ondernemer toegestaan zonder een van de hiervoor genoemde beperkingen of eisen.