Omzetbelasting

BTW is een (door de EU gedirigeerde) indirecte belasting die wordt geheven over de levering van goederen en diensten. Wanneer een ondernemer of bedrijf leveringen doet die onderworpen zijn aan BTW, dient de ondernemer of bedrijf (dus de belastingplichtige) voor de BTW te worden geregistreerd en dient de BTW tegen het juiste tarief te worden aangegeven. BTW-geregistreerde belastingplichtigen hebben recht op restitutie van BTW op de afname van goederen en diensten die kwalificeren als belastbare handelingen. Op deze manier worden de btw-kosten uiteindelijk gedragen door klanten zoals particulieren of ondernemers en bedrijven die BTW-vrijgestelde prestaties leveren (zoals bepaalde financiële diensten) en die geen recht op restitutie van BTW hebben.

BTW kan in rekening worden gebracht hetzij tegen het normale tarief dat momenteel 21% is of tegen de verlaagde tarieven van 6% (voor bepaalde goederen en diensten) en 0% (voor intracommunautaire leveringen en export).

Onder bepaalde voorwaarden is een fiscale eenheid voor de btw mogelijk. Hiertoe dienen de betreffende belastingplichtigen in Nederland gevestigd te zijn en nauw met elkaar organisatorisch, financieel en economisch verbonden te zijn.

Wanneer goederen of diensten worden geleverd tussen verschillende landen moet voor BTW-doeleinden de plaats van levering worden bepaald opdat kan worden vastgesteld welk land BTW zal mogen heffen. Met ingang van 1 januari 2010 gelden er in dit verband nieuwe regels voor de plaats van levering van diensten. Wanneer een belastingplichtige in het buitenland is gevestigd (en niet over een vaste inrichting voor BTW-doeleinden in Nederland beschikt) een belastbare levering van goederen of diensten verricht aan een btw belastingplichtige of niet-belastingplichtige rechtspersoon die gevestigd is in Nederland, moet de btw worden aangegeven door de Nederlandse btw belastingplichtige of niet-belastingplichtige rechtspersoon (dit is de verleggingsregeling).

BTW kan niet worden teruggevorderd ten aanzien van kosten voor eten en drinken in een restaurant, hotel of café en ten aanzien van kosten die geen verband houden met zakelijke doeleinden. Bovendien kan de BTW op zakelijk entertainment en btw op bepaalde leveringen en / of diensten voor privégebruik aan het personeel niet worden teruggevorderd voor zover deze meer dan € 227 per persoon per jaar bedragen.

Afhankelijk van de hoogte van de te betalen BTW dienen belastingplichtigen maandelijkse of driemaandelijks BTW-aangifte te doen, waarbij op verzoek en onder voorwaarden jaarlijks aangifte eveneens mogelijk is. Er geldt een navorderingstermijn van 5 jaar vanaf het tijdstip waarop de verplichting tot betaling van BTW ontstaat.