Loonbelasting

Inhouding loonbelasting door werkgever

Loonbelasting verschuldigd door werknemers uit hoofde van hun inkomsten uit arbeid wordt over het algemeen ingehouden door de werkgever en betaald via het “Pay As You Earn” (PAYE) loonheffingsysteem. Inkomen uit arbeid omvat het salaris, bonussen en uitkeringen (in natura). Iedere werknemer dient hierbij te beschikken over een “loonheffingennummer”, te verstrekken door de belastingdienst.

Bijdragen voor de sociale zekerheid zijn voor rekening van de werkgever. De omvang van deze bijdragen is afhankelijk van de classificatie van de betreffende bedrijfstak en bedraagt ongeveer:

  • langdurige arbeidsongeschiktheid 6,36% (geheven over een maximum van € 186,65 per dag);
  • werkloosheidsuitkeringen: 5,68% (geheven over een maximum van € 186,65 per dag);
  • gezondheidszorg 7,05% (geheven over maximaal € 2,765.75 per maand).

De meeste Nederlandse werkgevers zijn verplicht om hun werknemers in te schrijven bij een (bedrijfstak) pensioenfonds. De bijdragen variëren van 12% tot 20% van het “pensioensalaris”.

Bijdragen sociale zekerheid

Het Nederlandse sociale zekerheidsrecht bestaat uit nationale verzekeringswetten, die voordelen bieden voor alle Nederlandse inwoners. Premies voor de volksverzekeringen zijn verschuldigd over het belastbaar inkomen. Werknemersverzekeringen maken ook deel uit van het Nederlandse zekerheidsrecht, en bieden extra voordelen voor werknemers. De bijdragen hiervoor (met uitzondering van de ziekteverzekering) worden betaald aan de belastingdienst door de werkgever, waarbij de bijdrage per werknemer ongeveer € 4.417 bedraagt. Deze verzekeringswetten voorzien onder bepaalde voorwaarden in een uitkering, en bestaan uit het navolgende.

  • Werkloosheidsverzekering (Werkloosheidswet)
  • Arbeidsongeschiktheidsverzekering (Wet Werk en Inkomen tot arbeidsvermogen)
  • Ziekteverzekering (Ziektewet)
  • Zorgverzekering (Zorgverzekeringswet); Bij deze wet brengen werkgevers premies in aftrek van het loon van de werknemers. Als de werkgever optreedt als “inhoudingsagent” in de zin van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (“AWBZ”), houdt de werkgever ook in het kader van de Zorgverzekeringswet premies in bij uitkeringsgerechtigden. Inkomengerelateerde zorgpremies worden afgedragen aan de belastingdienst. Als hoofdregel geldt dat 6,9% van het loon moet worden ingehouden op het netto loon van alle werknemers en uitkeringsgerechtigden tot een maximumloon van € 32.369.

Betekenis fiscaal inwonerschap

Een persoon wordt geacht in een bepaald jaar Nederlands fiscaal inwoner te zijn indien het centrum van zijn persoonlijke leven zich in Nederland bevindt. Inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie en het bezit van een huis of appartement behoren tot de criteria voor Nederlands fiscaal inwonerschap. Fiscale inwoners van Nederland kunnen bijvoorbeeld hun hypotheekrente, alimentatie en pensioenen (hiervoor wordt verwezen naar de sectie “inkomstenbelasting”) aftrekken.