Expats

Expats in Nederland

Buitenlandse werknemers (‘expats’) kunnen als Nederlands fiscaal inwoner worden beschouwd zonder dat ze hun vaste woon- of verblijfplaats in Nederland hebben. Expat werknemers zijn belastingplichtig voor de inkomstenbelasting over alle inkomsten uit arbeid uit hoofde van Nederlandse arbeidsovereenkomsten. Als buitenlandse werknemers in dienst zijn op grond van een niet-Nederlandse arbeidsovereenkomst en buiten Nederland worden betaald, dan zijn ze belastingplichtig voor de inkomstenbelasting over dat deel van hun inkomsten uit arbeid dat is toe te schrijven aan de werkzaamheden die in Nederland worden uitgeoefend. Overige inkomsten kunnen eveneens worden onderworpen aan de Nederlandse inkomstenbelasting indien deze worden betaald aan Nederland.

Een speciale faciliteit bekend als de “30%-regeling”, is beschikbaar voor bepaalde buitenlandse werknemers die aan het werk zijn in Nederland (extraterritoriale werknemers). De faciliteit is gericht op het aantrekken van mobiel internationaal gekwalificeerd personeel. Onder deze faciliteit kan de werkgever aan de werknemer een belastingvrije vergoeding geven van maximaal 30% van zijn totale beloning (inclusief de uitkering zelf). Deze vergoeding dient ter dekking van kosten als gevolg van zijn komst naar Nederland (extraterritoriale kosten).