Dossier onderneming

Dossier onderneming

Om de administratie van uw onderneming te kunnen verzorgen verzoeken wij u om de volgende gegevens ten behoeve van ons dossier:

 1. Permanente dossier onderneming

Gegevens onderneming:

 • NAW-gegevens onderneming
 • Inschrijving KvK
 • BTW-identificatienummer
 • Telefoonnummer
 • E-mail

Gegevens eigenaar/eigenaren

 • NAW-gegevens
 • Geslacht
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Kopie paspoort/rijbewijs
 • Identificatie Wwft en datum
 • Risicoprofiel Wwft en datum
 • Voor overige gegevens zie dossier inkomstenbelasting

Akten en bescheiden onderneming:

 • Vennootschaps-/maatschapsakte
 • Overname-/toetredingsakte
 • Relevante overeenkomsten

Overige gegevens onderneming:

 • Organogram
 • Opdrachtbevestigingen
 • Algemene voorwaarden

Permanente gegevens loonadministratie:

 • Loonheffingennummer
 • Beschikking met de sectoraansluiting, het premiepercentage en het percentage voor de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas(Whk)
 • Bedrijfsvereniging en aansluitnummer
 • CAO-regeling

Eventuele controlerapporten Belastingdienst

Onroerende zaken:

 • Aan-/ verkoopakte
 • Koopovereenkomst of koop/aannemingsovereenkomst
 • Afrekening notaris
 • Uittreksel Kadaster
 • Kredietovereenkomst
 • Huur- of verhuurovereenkomst
 • Beschikking belaste verhuur omzetbelasting

Roerende zaken:

 • Aan-/ verkoopovereenkomst
 • Kredietovereenkomst
 • Huur- of verhuurovereenkomst

Kredietovereenkomsten:

 • Rekening-courantovereenkomst
 • Hypothecaire lening
 • Kredietovereenkomst

Pensioen – en lijfrentevoorzieningen:

 • Lijfrenteovereenkomst
 • Stamrechtovereenkomst
 • Pensioenpolis/- brief
 • Kapitaalverzekering
 • Levensverzekering

Vergunningen/subsidiestukken/overige verzekeringen

 • Werkgeversverzekeringen

Permanente werknemersgegevens, zoals:

 • Arbeidsovereenkomst werknemers
 • NAW-gegevens
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Kopie paspoort/identiteitsbewijs
 • Opgaaf gegevens voor de loonheffingen van de werknemer
 • Kopie tewerkstellingsvergunning of gecombineerde vergunning verblijf en arbeid
 • Verklaring geen privégebruik auto
 1. Jaardossier

Administratie

 • Balans
 • Winst- en verliesrekening
 • Voorafgaande journaalposten
 • Specificatie balansposten
 • Investeringen boekjaar
 • Afschrijvingen
  Afschrijvingsoverzichten
  WOZ-beschikkingen
  Berekening bodemwaarde
 • Voorraadopgaaf 31/12
 • Debiteurenspecificatie
 • Debiteurenafloop
 • Overige vorderingen/overlopende posten
 • Kas-/bankspecificaties
 • Eigen vermogen
  Privéopnamen eigenaar
  Privéstortingen eigenaar
  Winstverdeling eigenaren
  Vermogensvergelijking
 • Voorzieningen
 • Leningen
 • Crediteurenspecificatie
  Crediteurenafloop
 • Belastingen
 • Overige schulden/overlopende posten
 • Gebeurtenissen na balansdatum
 • Specificatie opbrengsten
 • Specificatie kosten

Omzetbelasting

 • Aansluitingen aangiften-administratie
 • Kopieën aangiften/jaartotalenspecificatie
 • Teruggaafbeschikkingen
 • Kopie opgave ICP
 • Machtigingen klant
 • Suppletie omzetbelasting
 • Beschikking belaste verhuur
 • Toepassing KOR

Loonadministratie/loonbelasting

 • Aansluiting aangiften-administratie
 • Machtigingen klant
 • Loonjournaalposten
 • Premies werknemersverzekeringen
 • Correctieberichten
 • Arbodienst
 • Verzuimmeldingen
 • Werkkostenregeling
  Aangewezen eindheffingsloon
  Berekening vrije ruimte
 • Loon werknemer (per werknemer)
  Brutoloon
 • Loon in natura
 • Overwerkvergoeding
 • Kostenvergoeding
 • Verstrekkingen
 • Vergoeding kinderopvang
 • Vaste kostenvergoeding
 • Auto van de zaak
 • Loonstaat
 • Loonstrook
 • Jaaropgave
 1. Aangiftedossier
 • Zie dossier inkomstenbelasting
 1. Adviesdossier
 • Correspondentie over de onderneming
 • Adviezen over de onderneming
 • Telefoonnotities in verband met de onderneming