Dossier inkomstenbelasting

Dossier inkomstenbelasting

Om uw aangifte inkomstenbelasting te kunnen verzorgen verzoeken wij u om de volgende gegevens ten behoeve van ons dossier:

 1. Permanente dossier

NAW-gegevens
Geslacht
Geboortedatum
Burgerservicenummer
Burgerlijke staat (ongehuwd, gehuwd/geregistreerd partnerschap, samenwonend, gescheiden), data Telefoonnummer
E-mail
Burgerservicenummer (BSN)

Kinderen: namen/voorletters, geboortedata, BSN

Persoonlijke akten/bescheiden:

 • Kopie paspoort/rijbewijs
 • Identificatie Wwft
 • Risicoprofiel Wwft
 • Huwelijkse voorwaarden
 • Samenlevingsovereenkomst
 • Testament
 • Schenkingsakte
 • Arbeidsovereenkomst

Onroerende zaken:

 • Aan- of verkoopakte
 • Eigendomsbewijs
 • Uittreksel kadaster
 • Kredietovereenkomst
 • Huur- of verhuurovereenkomst

Roerende zaken:

 • Eigendomsbewijs
 • Kredietovereenkomst
 • Huur- of verhuurovereenkomst

Kredietovereenkomsten:

 • Rekening-courantovereenkomst
 • Hypothecaire lening
 • Kredietovereenkomst

Pensioen – en lijfrentevoorzieningen:

 • Lijfrentepolis/-overeenkomst
 • Stamrechtovereenkomst
 • Pensioenpolis/- brief
 • Kapitaalverzekeringspolis
 • Levensverzekeringspolis 
 1. Aangiftedossier

Box 1: inkomen uit werk en woning

Inkomsten uit dienstbetrekking:

 • Jaaropgave
 • Auto van de zaak
 • Kilometeradministratie
 • Verklaring geen privégebruik auto
 • Uitkering WW/WAO/WIA/Wajong/Waz
 • Pensioenuitkeringen
 • Lijfrente-uitkeringen

Resultaat uit overige werkzaamheden:

 • Opbrengsten
 • Kosten

Overige inkomsten:

 • Alimentatie
 • Periodieke uitkeringen en verstrekkingen

Eigen woning:

 • WOZ-beschikking
 • Hypotheekrenteoverzicht
 • Hypotheekschuld 31/12
 • Kapitaalverzekering
 • Spaarrekening eigen woning/ beleggingsrecht eigen woning
 • Aan/verkoopgegevens eigen woning
 • Bijleen- en/of verbouwingsgegevens
 • Gegevens aflossingseis/aflossingsstand

Persoonlijke uitgaven:

 • Ziektekosten
 • Opleidingskosten
 • Alimentatie
 • Lijfrentepremies
 • Giften

Box 2: Inkomen uit aanmerkelijk belang

 • Aandelenbezit
 • Reguliere voordelen
 • Vervreemdingsvoordelen
 • Kosten
 • Financiering
 • Meesleepregeling
 • Meetrekregeling

Box 3: Inkomen uit sparen en beleggen

 • Bank- en spaartegoeden, specificatie 1/1 en 31/12
 • Effecten, specificatie 1/1 en 31/12
 • Onroerende zaken (niet eigen woning), specificatie 1/1 en 31/12
 • Lijfrente- en kapitaalverzekering, specificatie 1/1 en 31/12
 • Schulden, specificatie 1/1 en 31/12
 • Vorderingen, specificatie 1/1 en 31/12

Inkomstenbelasting

 • Voorlopige aanslagen: kenmerk, datum, wijzigingsverzoek
 • Definitieve aanslag: kenmerk, datum, bezwaar ja/nee, datum uitspraak
 • Aangifte inkomstenbelasting
 • Zorgtoeslag
 • Huurtoeslag
 • Kinderopvangtoeslag
 • Kindgebonden budget
 • Correspondentie met Belastingdienst over aangiften/aanslagen/toeslagen
 • Specificaties en aansluitingen
 • Bezwaarschrift
 • Beroepschrift 
 1. Adviesdossier
 • Correspondentie met klant
 • Adviezen aan klant
 • Telefoonnotities