Dossier BV

Dossier BV

Om uw B.V. te kunnen bedienen verzoeken wij u om de volgende gegevens ten behoeve van ons dossier:

1. Permanente dossier

Gegevens vennootschap:

NAW-gegevens vennootschap
RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)

KVK-nummer
Rechtsvorm
Feitelijke vestigingsplaats
Statutaire vestigingsplaats
Datum oprichtingsakte
E-mail contactpersoon
Telefoonnummer contactpersoon

Gegevens aandeelhouders/natuurlijk personen:

 • NAW-gegevens
 • Geslacht
 • BSN (Burgerservicenummer)
 • Belang/zeggenschap
 • Kopie paspoort/rijbewijs
 • Identificatie Wwft en datum
 • Risicoprofiel Wwft en datum
 • Voor overige gegevens eigenaren zie dossier inkomstenbelasting

Gegevens aandeelhouders/rechtspersonen:

 • NAW-gegevens vennootschap
 • RSIN
 • Uittreksel KvK
 • Belang/zeggenschap

Gegevens vertegenwoordiger rechtspersoon:

 • NAW-gegevens
 • Functie, sinds
 • Kopie paspoort/rijbewijs

Akten en bescheiden rechtspersoon:

 • Oprichtingsakte
 • Aandeelhoudersregister
 • Statutenwijzigingen
 • Akten van aandelenoverdracht
 • Akten fusie of splitsing
 • Eventueel kopie directiereglement
 • Notulen goedkeuring bestuursbesluiten
 • Overige relevante akten/overeenkomsten

Overige gegevens rechtspersoon:

 • Organogram
 • Inschrijving KvK
 • Opdrachtbevestigingen
 • Algemene voorwaarden
 • Beschikkingen fiscale eenheid vennootschapsbelasting

Permanente gegevens omzetbelasting:

 • Btw-identificatienummer
 • Beschikking fiscale eenheid omzetbelasting

Permanente gegevens loonadministratie:

 • Loonheffingennummer
 • Beschikking met de sectoraansluiting, het premiepercentage en het percentage voor de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk)
 • Bedrijfsvereniging en aansluitnummer
 • CAO-regeling

Eventuele controlerapporten of afspraken met de Belastingdienst

Onroerende zaken:

 • Aan-/ verkoopakte
 • Koopovereenkomst of koop/aannemingsovereenkomst
 • Afrekening notaris
 • Uittreksel Kadaster
 • Kredietovereenkomst
 • Huur- of verhuurovereenkomst

Roerende zaken:

 • Aan-/ verkoopovereenkomst
 • Kredietovereenkomst
 • Huur- of verhuurovereenkomst

Deelnemingen:

 • Oprichtingsakten/akten van aandelenoverdracht deelnemingen
 • Eventueel aandeelhoudersovereenkomst deelnemingen

Kredietovereenkomsten:

 • Rekening-courantovereenkomst
 • Hypothecaire lening
 • Kredietovereenkomst

Pensioen – en lijfrentevoorzieningen:

 • Lijfrenteovereenkomst
 • Stamrechtovereenkomst
 • Pensioenpolis/- brief
 • Kapitaalverzekering
 • Levensverzekering
 • Vergunningen/subsidiestukken/overige verzekeringen
  Werkgeversverzekeringen

Permanente gegevens werknemers, zoals:

 • Arbeidsovereenkomst werknemers
 • NAW-gegevens
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Kopie paspoort/identiteitsbewijs
 • Opgaaf gegevens voor de loonheffingen van de werknemer
 • Kopie tewerkstellingsvergunning of gecombineerde vergunning verblijf en arbeid
 • Verklaring geen privégebruik auto

2. Jaardossier

Administratie

 • Balans
 • Winst- en verliesrekening
 • Voorafgaande journaalposten
 • Specificatie balansposten
 • Investeringen boekjaar
 • Afschrijvingen
  Afschrijvingsoverzichten
  WOZ-beschikkingen
  Berekening bodemwaarde
 • Deelnemingen
  Resultaten
  Dividend
 • Voorraadopgaaf 31/12
 • Debiteurenspecificatie
  Debiteurenafloop
 • Overige vorderingen/overlopende posten
 • Kas-/bankspecificaties
 • Eigen vermogen
  Kapitaalstortingen/terugbetaling aandelenkapitaal
  Dividenduitkeringen/notulen/bestuursbesluit goedkeuring dividend
 • Voorzieningen
 • Leningen
 • Crediteurenspecificatie
  Crediteurenafloop
 • Belastingen
 • Overige schulden/overlopende posten
 • Gebeurtenissen na balansdatum
 • Specificatie opbrengsten
 • Specificatie kosten

Omzetbelasting

 • Aansluitingen aangiften-administratie
 • Kopieën aangiften/jaartotalenspecificatie
 • Teruggaafbeschikkingen
 • Kopie opgave ICP
 • Machtigingen klant
 • Suppletie omzetbelasting
 • Beschikking belaste verhuur

Loonadministratie/loonbelasting

 • Aansluiting aangiften-administratie
 • Machtigingen klant
 • Loonjournaalposten
 • Premies werknemersverzekeringen
 • Correctieberichten
 • Arbodienst
 • Verzuimmeldingen
 • Werkkostenregeling
  Aangewezen eindheffingsloon
  Berekening vrije ruimte
 • Loon werknemer (per werknemer)
  Brutoloon/gebruikelijk loon

Loon in natura

Overwerkvergoeding

Kostenvergoeding

Verstrekkingen

Vergoeding kinderopvang

Vaste kostenvergoeding

Auto van de zaak
Loonstaat

Loonstrook

Jaaropgave

3. Aangiftedossier vennootschapsbelasting

 • Kopie aangifte vennootschapsbelasting/fiscaal jaarrapport
 • Machtiging klant
 • Aansluitingen commercieel/fiscaal
 • Fiscale consolidatiestaat fiscale eenheid
 • Jaarrekening gevoegde dochtermaatschappijen
 • Onderbouwing ingenomen standpunten in aangifte
 • Aanslagen/voorlopige aanslagen vennootschapsbelasting
 • Correspondentie Belastingdienst over aangiften/aanslagen
 • Bezwaarschrift
 • Beroepschrift
 • Dividendaangifte
 • Aangifte dividendbelasting

4. Adviesdossier

 • Correspondentie
 • Adviezen
 • Telefoonnotities